Особливості лікувальної тактики при хронічному панкреатиті у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень

Автор(и)

  • T. M. Hristich ВДНЗ «Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича», Чернівці, Ukraine
  • Ya. M. Teleki ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, Ukraine
  • D. A. Hontsariuk ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.37987/1997-9894.2019.8(234).187167

Ключові слова:

хронічний панкреатит, хронічне обструктивне захворювання легень, протибольова, замісна ферментна, бронхолітична й антибактеріальна терапія, кортикостероїди

Анотація

Метою роботи стало висвітлення особливостей стратегії та тактики лікування хронічного панкреатиту за умов коморбідності з хронічним обструктивним захворюванням легень.

Автори акцентували увагу на виконанні рекомендацій уніфікованих протоколів, які затверджені наказами Міністерства охорони здоров’я для лікування кожної хвороби, а також уніфікованих Європейських клінічних рекомендацій з діагностики та лікування ХП (2017  р.) і рекомендацій GOLD (2018 р.) щодо лікування хронічного обструктивного захворювання легень.

Підкреслюється значення препаратів, які спрямовуються на ліквідацію абдомінального болю, зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози, оптимальності застосування бронхолітичної терапії, особливостей призначення кортикостероїдів та показань для використання антибіотикотерапії.

Біографії авторів

T. M. Hristich, ВДНЗ «Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича», Чернівці

Т. М. Христич

Ya. M. Teleki, ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», Чернівці

Я. М. Телекі

D. A. Hontsariuk, ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», Чернівці

Д. О. Гонцарюк

Посилання

Бугерук В. Рациональная эмпирическая терапия инфекционных обострений хронического обструктивного заболевания легких и внебольничной пневмонии в практике врача-терапевта / В. Бугерук, Ю. Хазов, Ю. Митасов // Укр. терапевт. журн. – 2007. – No 3. – С. 86–89.

Ватутін М. Т. Флавоноїд кверцетин: фармакологічні властивості та клінічне використання / М. Т. Ватутін, Т. С. Гончаренко, О. В. Склянна //Ліки. – 2005. – No 3–4. – С. 19–26.

Губергриц Н. Б. Клинико-патогенетическое обоснование эффективности комбинации Эссенциале Н и Глутаргина при лечении хронического абдоминального ишемического синдрома / Н. Б. Губергриц, Л. И. Шкарбун // Сучасна гастроентерол. – 2005. – No 5. – С. 19–29.

Дудка І. В. Інтенсивність оксидативного стресу та протеїназно-інгібіторного дисбалансу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супровідною гастроезофагеальною рефлюксною хворобою та ефективність їх корекції препаратом Гінкго білоба / І. В. Дудка // Клінічна та експериментальна патологія. – 2008. – Т. VІІ, No 3. – С. 40–45.

Железнякова Н. М. Патогенетичні аспекти та клінічні особливості коморбідності хронічного обструктивного захворювання легень і хронічного панкреатиту: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д-ра. мед. наук / Н. М. Железнякова. – Харків, 2013. – 40 с.

Перцева Т. О. Роль системних маркерів запалення у формуванні імунологічної відповіді на інфекцію/колонізацію у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / Т. О. Перцева, Л. І. Конопкіна // Укр. пульм. журн. – 2007. – No 1. – С. 22–25.

Соодаева С. К. Окислительный стресс и антиоксидантная терапия при заболеваниях органов дыхания / С. К. Соодаева // Пульмонология. – 2006. – No 5. – С. 122–126.

Стефанов О. В. Ліпосомальний кверцетин при експериментальному променевому ураженні у мишей – радіопротективна дія / О. В. Стефанов, Л. М. Шеремета, Я. С. Гудивок // Ліки. – 2006. – No 1–2. – С. 48–51.

Активність показників плазмового протеолізу та їх корекція у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом / Т. М. Христич, Я. М. Телекі, О. Ю. Оліник, Д. О. Гонцарюк // Гастроентерологія. – 2013. – No 1 (47). – С. 72–74

Титов В. Н. Стресс, белки-шапероны, нарушение биологической функции эндоэкологии и биологических реакций экскреции, воспаления и артериального давления (лекция) / В. И. Титов, В. В. Крылин // Клин. лабор. диагностика. – 2010. – No5. – С. 20–40.

Христич Т. М. Вплив ессенціальних фосфоліпідів на деякі показники оксидативного стресу у хворих на сукупну панкреатопульмональну патологію / Т. М. Христич, Я. М. Телекі, В. М. Волощук, Д. О. Гонцарюк // Вестник Клуба Панкреатологов. – 2012. – No 2 (15). – С. 42–43.

Хронічний панкреатит: клінічно-патогенетичні особливості поєднання з захворюваннями внутрішніх органів та методи медикаментозної корекції : монографія / Т. М. Христич, О. І. Федів, Я. М. Телекі [та ін.]. – Чернівці, 2017. – 248 с.

Цой А. Н. Современный взгляд на фармакотерапию хронической обструктивной болезни легких / А. Н. Цой, Н. Б. Лазарева // Consilium Medicum. – 2008. – Т.10, 33. – С. 5–8.

Чернявский В. В. Применение 13C-триглицеридного дыхательного теста для диагностики внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы / В. В. Чернявский // Актуальні питання медичної науки та практики. – 2010. – Вип. 77, Т. 1, Кн. 2. – С. 252–257.

Чернявський В. В. Замісна ферментна терапія при синдромі мальдигестії: клінічні спостереження / В. В. Чернявський, Л. С. Гвоздецька, Л. М. Парунян // Вестник клуба панкреатологов. – 2017. – No1 (34). – С. 32–37.

Чучалин А. Г. Респираторная медицина / А. Г. Чучалин – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. – Т. 1–2. – 289 с.

Чучалин А. Г. Система оксиданты-антиоксиданты и пути медикаментозной коррекции / А. Г. Чучалин // Пульмонология. – 2004. – No 2. – С. 111–116.

Basurto Ona X. Opioids for acute pancreatitis pain / X. Basurto Ona, D. Rigau Comas, G. Urrutia // Cochrane Database Syst Rev. – 2013.

Randomized, double blind, placebo controlled study of fluticasone propionate in patients with moderate to severe chronic pulmonary disease: the ISOLDE trial / P. S. Burge, P. M. Calverley, P. W. Jones [et al.] // BMJ. – 2000. – Vol. 320 (7245). – P. 1297–1303.

Burge P. S. Prednisolone response in patients with chronic obstructive pulmonary disease: result from the ISOLDE study / P. S. Burge, P. M. Calverley, P. W. Jones [et al.] // Thorax. – 2003. – Vol. 58, Nо. 8. – P. 654–658.

Calverley P. Chronic obstructive pulmonary disease / P. Calverley. P. Walker // Lancet – 2003. – Vol. 362. – P. 1053–1061.

Dominguez-Munoz J. Pancreatic enzyme therapy for pancreatic exocrine insufficiency / J. Dominguez-Munoz // Curr. Gastroenterol. Rep. – 2007. – Vol. 9. – P.116–122.

Determinants of Systematic Vascular Function in Patients with Stable Chronic Obstructive Pulmonary Disease / P. Eiskhoffl, A. Valipour, D. Kiss [et al.] // Am. J. Respire. Crit. Care. Med. – 2008. – Vol. 178. – P. 208–212.

Forsmark C. E. Management of chronic pancreatitis / C. E. Forsmark // Gastroenterology. – 2013. – Nо. 6 (144). – Р. 1282–1291.

The effects of adenosine, exercise and acute modereate hypoxia on energy substrate utilization of human skeletal muscle / I. Heinonen, J. Kemppainen, K. Kaskinoro [et al.] // Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. – 2012. – Vol. 302. – P. 385–390.

Ghoos Y. F. Diagnosis and treatment of pancreatic exocrine insufficiency / Y. F. Ghoos, G. R. C. Drewes, A. A. Drewes // World J. Gastroenterol. – 2014. – Vol. 19, No. 42. – P. 7258–7266.

Italian consensus guidelines for chronic pancreatitis / L. Frulloni [et al.] // Dig. Liver. Dis. – 2010. – Vol. 6 (42). – Р. 381–406.

Properties of different pancreatin preparations used in pancreatic exicrune insuffiviency / J.-M. Lohr, F. M. Hummel, K. T. Pirilis [et al.] // Eur. J. Gastroenterol. Hepatol. – 2009. – Vol. 21. – P. 1024–1031.

United European Gastroenterology evidence based guidelines for the diagnosis and therapy of chronic pancreatitis (HaPanEU) / J. M. Lohr, E. Dominguez Munoz, J. Rosendahl [et al.] // United European Gastroenterology Journal. – 2017. – Vol. 5, No. 2. – P. 153–199.

Mac Nee W. Pulmonary and system oxidant/antioxidant imbalance in chronic obstructive pulmonary disease / W. MacNee // Proc. Am. Thorac. Soc. – 2005. – Vol. 2. – P. 50–60.

Nadeem A. Effect of vitamin E supplementation with standard treatment on oxidant-antioxidant status in chronic obstructive pulmonary disease / A Nadeem, H. G. Raj, S. R. Chhabra // Indian. J. Med. Res. – 2008. – Vol. 128. – P. 705–711.

Pain chronic pancreatitis / M. Puylaert [et al.] // Pain Pract. – 2011. – Vol. 5 (11). – Р. 492–505.

The cytokine status and endothelial functioning in the grup of the patients with chronic obstructive pulmonary disease and concomitant chronic pancreatitis /Y. V. Teleki, N. K. Masliy, M. B. Scherbinina [et al.] // The Unity of Sciens. – 2016. – February – P. 202–205.

Use of antioxidant vitamins for prevention of cardiovascular disease: meta-analysis of randomized trials / D. P. Vivekananthan, M. S. Penn, S. K. Sapp // Lancet. – 2003. – Vol. 361. – P. 2017–2223.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-02

Як цитувати

Hristich, T. M., Teleki, Y. M., & Hontsariuk, D. A. (2019). Особливості лікувальної тактики при хронічному панкреатиті у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень. Ліки України, (8(234), 24–30. https://doi.org/10.37987/1997-9894.2019.8(234).187167

Номер

Розділ

ЛЕКЦІЇ, ОГЛЯДИ