Патогенетичне обґрунтування застосування метаболічної терапії у пацієнтів з хронічною ішемічною хворобою серця

Автор(и)

  • E. H. Zaremba Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів
  • V. M. Karplyak Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів
  • M. M. Virna Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів
  • O. V. Zaremba-Fedchyshyn Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів
  • O. V. Zaremba Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів

DOI:

https://doi.org/10.37987/1997-9894.2018.7(223).199778

Ключові слова:

хронічна ІХС, стабільна стенокардія, ліпідний спектр крові, варіабельність серцевого ритму, мексикор, метаболічна терапія

Анотація

У статті наведено результати вивчення клінічного перебігу, ліпідного спектра крові та варіабельності серцевого ритму в хворих на хронічні форми ІХС після використання в комплексному лікуванні метаболічної терапії (мексикору).

Обстежено 84 хворих на стабільну стенокардію І–ІІІ ФК. Серед хворих було 57 (67,9 %) чоловіків і 27 (32,1 %) жінок, середній вік яких становив 47,5±9,4 років. Відповідно до поставленої мети хворі були поділені на 2 групи: І група (n=45) отримувала базисну терапію та мексикор, ІІ група (n=39) – базисну терапію відповідно до чинних стандартів. Контрольну групу склали 13 практично здорових осіб.

Комплексне лікування з використанням метаболічної терапії покращує клінічний перебіг захворювання, показники ліпідограми та варіабельності серцевого ритму.

Біографії авторів

E. H. Zaremba, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів

Є. Х. ЗАРЕМБА

V. M. Karplyak, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів

В. М. КАРПЛЯК

M. M. Virna, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів

М. М. ВІРНА

O. V. Zaremba-Fedchyshyn, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів

О. В. ЗАРЕМБА-ФЕДЧИШИН

O. V. Zaremba, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів

О. В. ЗАРЕМБА

Посилання

Коваленко В. М. Хвороби системи кровообігу: динаміка та аналіз /

В. М. Коваленко, В. М. Корнацький. – Київ, 2016. – 111 с.

Денисюк В. І. Доказова внутрішня медицина : підручник для студентів вищих

медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації / В. І. Денисюк,

О. В. Денисюк. – Вінниця : ДП «Державна картографічна фабрика», 2011. –

с.

Мексикор – новый подход к терапии сердечно-сосудистых заболеваний /

В. Ю. Полумисков, А. П. Голиков, С. А. Бойцов [и др.] // Агрокурорт. – 2006. –

№ 2 (24). – С. 20–32.

Метаболические кардиопротекторы: фармакологические свойства

и применение в клинической практике / В. А. Визир, И. Н. Волошина,

Н. А. Волошин [и др.] : метод. рекомендации. – ЗГМУ, 2006. – 13 с.

Амосова Е. Н. От лечения атеросклероза к модификации прогноза: фокус на

липидоснижающую терапию. Часть 1 / Е. Н. Амосова // Серце і судини. – 2011.

– № 1 (33) – С. 6–19.

Пархоменко А. Н. Особенности ведения больных со стенокардией напряжения

в условиях реальной амбулаторной практики в Украине: результаты

многоцентрового скринингового исследования / А. Н. Пархоменко // Укр.

кардіол. журнал. – 2010. – № 1. – С. 9–13.

Лутай М. І. Лікування стабільної стенокардії : методичні рекомендації /

М. І. Лутай. – Київ, 2012. – 28 с.

Reiner Z. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias

The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society

of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS) Developed

with the special contribution of: European Association for cardiovascular Prevention;

Rehabilitation / Z. Reiner, A. L. Catapano // European Heart Journal. – 2011. –

Vol. 32. – P. 1769 – 1818.

Гиріна О. Перебіг вільнорадикальних процесів і підбір антиоксидантної

терапії при ішемічній хворобі серця / О. Гиріна, А. Глущенко // Український

кардіологічний журнал. – 2004. – № 4. – С. 13–15.

Опыт использования препарата мексикор в комплексном лечении

пациентов с хронической ишемической болезнью сердца / А. А. Ханюков,

Е. Д. Егудина, Л. И. Новоженина [та ін.] // Мистецтво лікування. – 2016. –

№ 7–8. – С. 30–33.

Вакалюк І. П. Ефективність застосування мексикору у відновному лікуванні хворих, що перенесли гострий інфаркт міокарда / І. П. Вакалюк,

Ю. С. Ковтун // Ліки України. – 2010. – № 2 (138). – С. 58–62.

Клинико-экспериментальное исследование противоишемической и

гиполипидемической активности мексикора / Л. Н Сернов, Л. Д. Смирнов,

Г. И. Шапошникова, Н. Н. Гуранова // Клинич. исследования лекарств. средств

в России. – 2004. – № 1. – С. 24–28.

Метаболический цитопротектор мексикор – новый подход к лечению

кардиологической патологии / В. Ю. Полумисков, А. П. Голиков, М. М. Лукьянов

[и др.] // Мед. совет. – 2007. – № 1. – С. 46–51.

Михин В. П. Цитопротекция в кардиологии: достигнутые успехи и перспективы.

Часть 2. / В. П. Михин. // Архив внутренней медицины. – 2014. – № 2. – С. 33–40.

Заремба Є. Х. Ефективність метаболічної терапії в лікуванні ішемічної хвороби

серця / Є. Х. Заремба, О. В. Заремба-Федчишин, В. М. Карпляк // Сімейна

медицина. – 2011. – № 3. – С. 102–104.

Заремба Є. Х. Вплив цитопротектора на показники ліпідного

обміну та С-реактивного протеїну у хворих на ішемічну хворобу серця /

Є. Х. Заремба, В. М. Карпляк // Лікарська справа. – 2012. – № 7. –

С. 97–100.

Заремба Є. Х. Вплив мексикору на показники варіабельності серцевого ритму у

хворих зі стенокардією / Є. Х аремба, В. М. Карпляк // Ліки України. – 2011. –

№ 6 (152). – С. 110–113.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-11

Номер

Розділ

ЛЕКЦІЇ, ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ