Етіотропне лікування хворих на грип типу А. Патогенетична та симптоматична терапія

Автор(и)

  • V. P. Maliy Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.37987/1997-9894.2018.9(225-6).200376

Ключові слова:

грип, етіотропна терапія, ремавір / римантадин, регідрон

Анотація

Грип традиційно залишається важливою проблемою сучасної медицини. Небезпека його визначається в першу чергу тяжкістю перебігу, ускладненнями, а в ряді випадків загостренням хронічних соматичних захворювань. Це вимагає використання для лікування противірусних препаратів з прямою противірусною дією. Перелік їх досить обмежений: використовуються дві основні групи ЛЗ, що мають пряму противірусну дію: блокатори М2-каналів (ремавір / римантадин) та інгібітори нейрамінідази (озельтамівір, занамівір).

Метою дослідження було вивчення ефективності ремавіру / римантадину у хворих із середньотяжким перебігом грипу та його наслідками.

Матеріали та методи. Було обстежено 28 хворих на грип А з необтяженим анамнезом, які отримували ремавір / римантадин за схемою, 18 хворим на грип А (контрольна група) призначали патогенетичну і симтоматичну терапію (без етіотропної терапію).

Результати. Підтверджено позитивний вплив ремавіру на перебіг грипу. Включення його в схему лікування хворих із середньотяжким перебігом привело до статистично значимого зниження тривалості ознак інтоксикації і катаральних явищ, зниження частоти розвитку ускладнень. Переносимість препарату хороша, побічні явища зареєстровані не були.

Висновок. Противірусна терапія грипу препаратом ремавір і понині залишається ефективною: у хворих із середньотяжким перебігом вона приводила до скорочення інтоксикаційного синдрому і зменшення катаральних явищ, а також зниження частоти розвитку ускладнень і швидшого одужання. При необхідності хворим показана адекватна патогенетична і симптоматична терапія.

Біографія автора

V. P. Maliy, Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків

В. П. МАЛИЙ

Посилання

Белоусова Ю. Б. Клин. Фармакология : национальное руководство /

Ю. Б. Белоусова, В. Г. Кунес, В. К. Лепахина ; под. общ. ред. Н. Д. Ющука,

Ю. Я. Венгерова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 1047 с.

Дифференцированное включение геномных сегментов в состав реассортантов

вируса гриппа А при смешанной инфекции / Н. Варич, А. К. Гительшан,

А. А. Шилов [и др.] // Вопр. вирусологии. – 2009. – № 1. – C. 7–11.

Господарський І. Я. Проблема своєчасного призначення противірусної терапії

у хворих на грип за умови супутнього хронічного обструктивного захворювання

легень / І. Я. Господарський, Н. І. Рега, Х. О. Господарська // Семейная

медицина. – 2016. – № 1 (63). – С. 30–33.

Грипп и гриппоподобные инфекции (включая особо опасные формы гриппозной

инфекции). Фундаментальные и прикладные аспекты изучения. Бюллетень

проблемной комиссии / под ред. В. И. Покровского, Д. К. Львова,

О. И. Киселева, Ф. И. Ершова. – СПб. : Роза мира, 2008. – 109 с.

Химиопрепараты для лечения гриппа – современное состояние / Э. Г. Деева,

Т. И. Мельникова, Т. В. Сологуб, О. И. Киселев // Эпидемиол. и инфекц. бол. –

– № 5. – С. 26–32.

Грипп в сезоне 2014–2015 гг. в России: эпидемиология и свойства гриппа /

М. Ю. Еропкин, Л. С. Карпова, Н. И. Коновалова [и др.] // Эпидемиол.

и инфекц. бол. – 2015. – № 6. – С. 4–11.

Железникова Г. Ф. Варианты иммунопатогенеза острых инфекций у детей /

Г.Ф. Железнякова, В. В. Иванова, Н. Е. Монахова – СПб. : Фолиант, 2007. –

с.

Зинчук О. М. Особливості ранньої діагностики, етіотропної терапії та

профілактики грипу / О. М. Зинчук, О. О. Зубач // Актуальная инфектология. –

– № 1 (1). – С. 85–92.

Йосик Я. І. Клініко-патогенетичні особливості гострих респіраторних інфекцій

та оптимізація діагностики і терапії: автор. дис. на здобуття наукового ступеня

канд. мед. наук: 14.01.13 / Я. І. Йосик. – Т., 2016. – 20 с.

Калюжин О. В. Влияние респираторных вирусов на течение хронической

обструктивной болезни легких: на пути к оптимизации лечения / О. В. Калюжин,

И. Н. Челенкова, Ж. Б. Понежева // Терапевтический архив. – 2015. – № 3. –

С. 98–104.

Смертность от соматических и инфекционных заболеваний и ее корреляция

с заболеваемостью гриппом и ОРВИ населения Санкт-Петербурга (2004-

гг.) / Л. С. Карпова, Е. Р. Ишкина, К. А. Столяров [и др.] // Эпидемиол.

и вакцинопрофил. – 2012. – № 4 (65). – С. 29–35.

Киселев О. И. Организация белков М1 и М2 в мембранах и молекулярная

модель действия римантадина / О. И. Киселев, В. М. Блинов, В. Г. Платонов //

Химиотерапия и химиопрофилактика гриппа и ОРЗ. – Л., 1990. – С. 10–16.

Крамарьов С. О. Досвід застосування препарату римантадин при

лікуванні дітей з грипом та гострими респіраторними інфекціями,

що супроводжуються грипоподібним синдромом / С. О. Крамарьов,

В. В. Євтушенко, Л. О. Палатна // Семейная медицина. – 2015. –

№ 5 (61). – С. 195–198.

Краснова Е. И. Современный подход к противовирусной терапии острых

респираторных вирусных инфекций у детей. Как избежать полипрагмазии /

Е. И. Краснова, С. А. Лоскутова, Л. М. Панасенко // Лечащий врач. – 2014. –

№ 10. – С. 65–60.

Пандемический грипп А (H1N1) pdm09: руководство по вирусологии. Вирусы

и вирусные инфекции человека и животных : монография / Д. К. Львов,

Л. В. Колобухина, Е. И. Бурцева, М. Ю. Щелканов ; под ред. Д. К. Львова. –

М. : МИА, 2013. – С. 542–554.

Малый В. П. Эффективность использования противовирусного препарата

«Ремавир» у больных гриппом А / В. П. Малый, О. В. Волобуева // Укр. терап.

журнал. – 2009. – № 4. – С. 65–69

Грипп (сезонный, птичий, пандемический) и другие ОРВИ / под ред. Малого В. П.,

Андрейчина М. А. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.

Москалюк В. Д. Лікування хворих на грип та інші гострі респіраторні

вірусні інфекції : методичні рекомендації / В. Д. Москалюк, М. А. Андрейчин,

В. О. Качор. – К., 2006. – 28 с.

Эффективность циклоферона и оценка его безопасности при респираторных

вирусных инфекциях у детей / M. Г. Романцов, И. Ю. Мельникова,

A. H. Смагина, А. А. Шульдяков // Фундаментальные исследования. –

– № 2. – С. 208–214.

Рыкова С. М. Рациональная фармакотерапия острых респираторных вирусных

инфекций: взгляд клинического фармаколога / С. М. Рыкова // Consilium

medicum. – 2012. – № 3. – С. 26–30.

Чекман И. Грипп и острые респираторные вирусные заболевания: лечение

комбинированными препаратами / И. Чекман // Новости медицины и фармации. – 2002. – № 3–4.

Effect of acetylsalicylic asid on sore throat pain and other pain symptoms

associated with acute upper respiratory tract infection / R. Eccles, I. Loose,

M. Jawad, L. Nyman // Pain Med. – 2003. – Vol. 4, № 2. – Р. 118–124.

Thomas M. How effective are treatments other than antibiotics for acute sore

throat? / M. Thomas, C. Del Mar, P. Glasziou // Brit. J.Gen. Pract. – 2000. –

Vol. 50, № 459. – Р. 817–820.

Bonzel L. Frequent detection of viral coinfection in children hospitalized with acute

respiratory tract infection using a real-time polymerase chain reaction / L. Bonzel,

Т. Tenenbaum, Н. Schroten // Pediat. Infect. Dis. J. – 2008. – Vol. 27, Nо. 7. –

Р. 589–594.

«A dou bleblind, placebocontrolled, random ized human study assessing the capac

ity of a novel galactooligosaccharide mixture in reducing travellers’ diar rhoea» /

Drakoularakou A., Tzortzis G.T., Rastall R.A., Gibson G.R. // European Journal of

Clinical Nutrition. – 2009. – Nо. 64. – Р. 146–152. DOI: 10.1038/ejcn.

Шкурба А.В. Диарея путешественников / А. В. Шкурба // Клиническая

инфектология и паразитология (Международный научно-практический

журнал). – 2012. – № 3–4 (03). – С. 132–144.

Allen S. J. Probiotics for treating acute infectious diarrhoea / S. J. Allen,

E. G. Martinez, G. V. Gregorio // Dans. Cochrane Database of Systematic Reviews.

– 2010. – С. 11.

European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Pediatric Infectious Diseases EvidenceBased Guidelines for the Management

of Acute Gastroenteritis in Children in Europe: Update 2014 / A. Guarino, S. Ashkenazi,

D. Gendrel [et al.] // JPGN. – 2014. – Nо. 59. – Р. 132–152.

Янковский Д. С. Микробная экология человека: современные возможности ее

поддержания и восстановления / Д. С. Янковский. – К. : Эксперт ЛТД, 2005. – 362 с.

Корниенко Е. А. Современные принципы выбора пробиотиков // Детские

инфекции. – 2007. – № 3. – С. 63–68.

Ефективність різних схемтерапії ротавірусних гастроентеритів у дітей / С.О. Крамарьов,

В. В.Євтушенко,О.П. Мощич [та ін.] // Сучасна педіатрія.–2012.–№2.– С. 108–111.

Polymerbased oral rehydration solution for treating acute watery diarrhoea /

G. V. Gregorio, M. L. M. Gonzales, L. F. Dans, E G. Martinez // Cochrane data base

Syst Rev. – 2009. – Nо. 2. CD006519. DOI: 10.1002/14651858.CD006519. pub.

Lactobacillus GG administered in oral rehydration solution to children with acute

diarrhea: a multicenter / S. Guandalini, L. Pensabene, M. A. Zikri [et al.] //

European trial. J Pediatr Gastroenterol Nutr. – 2000. – Vol. 30. – P. 54–60.

Крамарьов С. О. Сучасні підходи до регідратаційної терапії при інфекційних

захворюваннях у дітей / С. О. Крамарьов, В. В. Євтушенко, О. М. Євтушенко //

Семейная медицина. – 2016. – №1 (63). – С. 60–62.

Probiotics for the prevention of pediatric antibiotic associated diarrhea /

B. C. Johnston, J. Z. Goldenberg, P. O. Vandvik, X. Sun // Guyatt. Cochrane

database Syst Rev. – 2011. –№ 11. CD004827

Metaanalysis: Lactobacillus GG for treating acute diar rhoea in children. Aliment

Pharmacol Ther / H. Szajewska [et al.] // 2007. – Vol. 25 (8). – P. 871–881.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-07

Як цитувати

Maliy, V. P. (2018). Етіотропне лікування хворих на грип типу А. Патогенетична та симптоматична терапія. Ліки України, (9(225-6), 50–56. https://doi.org/10.37987/1997-9894.2018.9(225-6).200376

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ