DOI: https://doi.org/10.37987/1997-9894.2016.4(200).204268

Місце інсуліноподібного фактора росту-1 серед критеріїв прогнозування розвитку цукрового діабету 2-го типу у хворих на артеріальну гіпертензію

O. V. Pyvovarov

Анотація


Розглянуто критерії прогнозування розвитку цукрового діабету 2 типу у хворих на артеріальну гіпертензію. Проведено кореляційно-регресійний аналіз рівня інсуліноподібного фактора росту-1 у крові та показників стану вуглеводного та ліпідного обміну у хворих з ізольованим перебігом артеріальної гіпертензії та у хворих з поєднаною патологією – артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу


Ключові слова


інсуліноподібний фактор росту-1; предіабет; артеріальна гіпертензія; коефіцієнт атерогенності; цукровий діабет 2 типу

Повний текст:

PDF

Посилання


Особливості показників добового моніторування артеріального тиску у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію, поєднану з цукровим діабетом 2-го типу / Н. В. Алтуніна, В. Г. Лизогуб, Д. А. Пліскевич, О. М. Бондарчук // Метаболічні порушення : тези наукових доповідей [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://journal.ukrcardio.org/

Ащеулова Т. В. Гендерні особливості прозапальної активації у хворих на артеріальну гіпертензію, асоційовану з цукровим діабетом 2-го типу / Т. В. Ащеулова, О. М. Ковальова, Абдель Нур // Метаболічні порушення : тези наукових доповідей [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://journal.ukrcardio.org/wp-content/uploads/2014/04D/4_4d_2014.pdf

Бучко О. Ю. Вплив цитопротекторів на імунну систему та перебіг стабільної стенокардії в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу / О. Ю. Бучко // Щорічні терапевтичні читання: лікувально-діагностичні технології сучасної терапії : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті академіка Л. Т. Малої, 25–26 квітня 2013 р. / за ред. Г. Д. Фадєєнко та ін. ; НАМН України та ін. – Харків, 2013. – С. 52. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://therapy.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/fail_teziz_aprel.pdf.

Войтович М. О. Зміни ліпідного спектра крові у пацієнтів з нестабільною стенокардією та цукровим діабетом 2-го типу / М. О. Войтович, Ю. І. Онищук, Н. В. Фартушок// Метаболічні порушення : тези наукових доповідей [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://journal.ukrcardio.org/wpcontent/uploads/2014/04D/4_4d_2014.pdf

Іщук В. О Вікові особливості порушень системи гемостазу у людей з предіабетичними порушеннями / В. О. Іщук, С. С. Наскалова // Щорічні терапевтичні читання: лікувально-діагностичні технології сучасної терапії : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті академіка Л. Т. Малої, 25–26 квітня 2013 р. / за ред. Г. Д. Фадєєнко та ін. ; НАМН України та ін. – Харків, 2013. – С. 127. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://therapy.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/fail_teziz_aprel.pdf

ЖуравльоваЛ.В.Факториризику тапрогнозуваннярозвитку поєднаної патології цукрового діабету 2-го типу у хворих на артеріальну гіпертензію [Текст] / Л.В. Журавльова, О.В.Пивоваров //Мистецтво лікування. – 2014. – №9 – 10. –С.6–9.

Журавлева Л. В. Инсулиноподобный фактор роста и ремоделирование миокарда у больных с артериальной гипертензией [Текст] / Л. В. Журавлева, О. Н. Ковалева // Український кардіологічний журнал. – 2006. – № 5. – С. 32–37.

Ковалева О. H. Предиабет – диагностические критерии и клиническая значимость в кардиологии / О. Н. Ковалева // Здоров’я України – 2012. – Тематичний номер. – С. 24–25. [Електронний ресурс]. – [Режим доступу]: http://health-ua.com/pics/pdf/ZLL2012_Cardio_6/24-25.pdf.

Кочубєй О. А. Антропометричні показники у хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім предіабетом / О. А. Кочубєй // Щорічні терапевтичні читання: лікувально-діагностичні технології сучасної терапії : матеріали науковопрактичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті академіка Л. Т. Малої, 25–26 квітня 2013 р. / за ред. Г. Д. Фадєєнко та ін.; НАМН України та ін. – Харків, 2013. – С. 161. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://therapy.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/fail_teziz_aprel.pdf

Коэффициент атерогенности // Лабораторная служба Хеликс [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://go.mail.ru/search?fm=1&rf

Малая Л. Т. Терапия заболевания середчно-сосудистой системы : руководство для врачей-интернов и студентов / Л. Т. Малая, В. Н. Хворостинка. – Харьков : Фолио, 2005. – 1135 с.

Прогноз розвитку атеросклерозу та його ускладнень при коморбідних захворюваннях / А. О. Несен, В. Ю. Гальчинська, В. А. Чернишов [та ін.] // Щорічні терапевтичні читання: лікувально-діагностичні технології сучасної терапії : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті академіка Л. Т. Малої, 25–26 квітня 2013 р. / за ред. Г. Д. Фадєєнко та ін. ; НАМН України та ін. – Харків, 2013. – С. 221. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://therapy.org.ua.

Оринчак М. А. Прогностичне значення маркерів субклінічного ураження органів-мішеней у хворих на артеріальну гіпертензію з інсулінорезистентністю / М. А. Оринчак, І. О. Гаман, О. С. Човганюк // Щорічні терапевтичні читання: лікувально-діагностичні технології сучасної терапії : матеріали науковопрактичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті академіка Л. Т. Малої, 25–26 квітня 2013 р. / за ред. Г. Д. Фадєєнко та ін. ; НАМН України та ін. – Харків, 2013. – С. 230.

Рєзнік Л. А. Вплив комбінованої терапії на рівень інсуліноподібного фактора росту-1 у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2-го типу / Л. А. Рєзнік, С. М. Коваль, Т. Г. Старченко // Метаболічні порушення : тези наукових доповідей: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://journal.ukrcardio.org/wp-content/uploads/2014/04D/4_4d_2014.pdf

Рєзнік Л.А. Інсуліноподібний фактор росту-1 та антропометричні і метаболічні показники у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2 типу та без нього / Л. А. Рєзнік, С. М. Коваль, Т. Г. Старченко // Щорічні терапевтичні читання: лікувально-діагностичні технології сучасної терапії : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті академіка Л. Т. Малої, 25–26 квітня 2013 р. / за ред. Г. Д. Фадєєнко та ін. ; НАМН України та ін. – Харків, 2013. – С. 262. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://therapy.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/fail_teziz_aprel.pdfС.262.

Сахарный диабет 2 типа: скрининг и факторы риска : монография / Н. А. Кравчун, А. В. Казаков, Ю. И. Караченцев [и др.]. – Х. : Новое слово, 2010. – 256 с.

Ремоделирование сосудов у больных гипертонической болезнью в сочетании с сахарным диабетом 2 типа: роль факторов роста / Т.Г.Старченко, Е. С. Першина, Л. А. Резник, В. В. Мазий // Щорічні терапевтичні читання: лікувально-діагностичні технології сучасної терапії : матеріали науковопрактичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті академіка Л. Т. Малої, 25–26 квітня 2013 р. / за ред. Г. Д. Фадєєнко та ін.; НАМН України та ін. – Харків, 2013. – С. 289. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://therapy.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/fail_teziz_aprel.pdf

Шалімова А. С. Корекція ендотеліальної дисфункції при коморбідній патології: гіпертонічній хворобіта цукровому діабеті 2-го типу / А. С. Шалімова // Метаболічні порушення :тези наукових доповідей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journal.ukrcardio.org/wp-ontent/uploads/2014/04D/4_4d_2014.pdf

Предіабет: вікові аспекти / В. Б. Шатило, В. П. Чижова, І. А. Антонюк-Щеглова [та ін.] // Щорічні терапевтичні читання: лікувально-діагностичні технології сучасної терапії : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті академіка Л. Т. Малої, 25–26 квітня 2013 р. / за ред. Г. Д. Фадєєнко та ін. ; НАМН України та ін. – Харків, 2013. – С. 330. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://therapy.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/fail_teziz_aprel.pdf.

Insulin-Like Growth Factors and Insulin-Like Growth Factor Binding Proteins in Adult Patients with Severe Liver Disease before and after Orthotopic Liver Transplantation / M. Matthias, M. M. Weber, C. J. Auernhammer, P. D. K. Lee // Hormone Research. – 2002. – Vol. 57, № 3–4. – Р. 105–112.

Annamaria Colao. Relationships between serum IGF1 levels, blood pressure, and glucose tolerance: an observational, exploratory study in 404 subjects / Colao Annamaria, Carolina Di Somma, Teresa Cascella [et al.] // European Journal of Endocrinology. – 2008. – Vol. 159, Issue 4. – Р. 389–397.

Insulin-like growth factor-1 and over-expression of Bcl-xL prevent glucose-mediated apoptosis in Schvann cells / C. L. Delaney, J. W. Russel, H. L. Cheng, E. L. Feldman // J. Neuropathol. Exp. Neurol. – 2001. – Vol. 60, № 2. – Р. 147–160.

Colwell J. A. Type 2 Diabetes, Pre_Diabetes, and the Metabolic Syndrome /

J. A. Colwell // JAMA. – 2011. – Vol. 306 (2). – P. 215.

Low Protein IntakeIs Associated with a Major Reductionin IGF-1, Cancer, and Overall Mortalityinthe 65 and Youngerbut Not Older Population / M. E. Levine, J. A. Suarez, S. Brandhorst [et al.]. – Cell Metab, 2014. – Р. 407–417.

Reference intervals for insulin-likegrowth factor-1 (ІGF-1) from birthtosenescence: results from a multicenter study using a newautomatedchemiluminescence IGF-I immunoassaycon for mingtorecent international recommendations / M. Bidlingmaier, N. Friedrich, R. T. Emeny [et al.] // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2014. – № 99. – Р. 1712–1721.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.