DOI: https://doi.org/10.37987/1997-9894.2016.7-8(203-4).205589

Особливості впливу диференційованої цукрознижувальної терапії на показники вуглеводного обміну та інсулінорезистентності у хворих на цукровий діабет 2-го типу з надмірною масою тіла та ожирінням

K. Yu. Maliar, O. I. Drishliuk, T. V. Holovchenko, O. P. Bespiata

Анотація


Проведено аналіз антропометричних даних та лабораторних показників (маркера інсулінорезистентності – індексу HOMA-IR, глікемії натще, рівня глікозильованого гемоглобіну – НbА1с) у хворих з діагнозом цукровий діабет (ЦД) 2-го типу середньої тяжкості в стадії декомпенсації (60 осіб). Залежно від первинних лабораторних та антропометричних даних (рівень глікемії натще та індекс маси тіла – ІМТ) було сформовано дві групи пацієнтів (по 30 осіб у групі) для початку диференційованої стартової цукрознижувальної терапії. Аналіз динаміки визначених показників показав, що всі схеми терапії виявилися ефективними у хворих на ЦД 2-го типу, які мають надмірну масу тіла (ІМТ 25 кг/м2 ) або ожиріння. У хворих першої групи застосування Мегліфорту (метформін) у поєднанні з дієтотерапією зумовило достовірне зниження глікемії натще (на 29,5%) та рівня НbА1с (на 2,18%), ІМТ (на 7%), а також обводу талії та індексу НОМА-IR. Комбінація препарату Глінова (глімепірид) з дієтотерапією зумовило більш потужне зниження рівня НbА1с (на 2,8%) та глікемії натще (на 40,6%) порівняно з групою пацієнтів, що застосовували метформін, але при цьому не було відмічено зменшення ІМТ, обводу талії та індексу НОМА-IR. Схеми комбінованої пероральної цукрознижувальної терапії з терапією НПХ-інсуліном показали високу ефективність при призначенні хворим з декомпенсованим ЦД 2-го типу, які мають надмірну масу тіла (ІМТ 25 кг/м2 або ожиріння)


Ключові слова


цукровий діабет; інсулінорезистентність; глікозильований гемоглобін (НbА1с); індекс маси тіла; індекс HOMA-IR

Повний текст:

PDF

Посилання


Ишемическая болезнь сердца / Р.Г. Оганов, Ю.М. Поздняков, В.С. Волков. – М.: Синергия, 2002. – С. 7–20.

Руководство по диагностике и лечению метаболического синдрома / М.Н. Мамедов. – М.: Мультипринт, 2005. – С. 13–24, 59–65.

Кластеры компонентов метаболического синдрома у больных сахарным диабетом 2-го типа / Л.А. Хадипаш, Н.В. Перова, М.Н. Мамедов // Проблемы эндокринологии. – 2001. – Т. 47, №4. – С. 30–34.

Метаболический синдром / И.Е. Чазова, В.Б. Мычка. – М.: Медиа Медика, 2004. – С. 47–49.

Гиполипидемическая терапия при метаболическом синдроме / Н.В. Перова // Труды 1-го Международного научного форума «Кардиология-99», 1999. – С. 39–48.

Варианты коррекции нарушений липидного обмена у больных сахарным диабетом 2-го типа / П.Х. Джанашия // Международный эндокринологический журнал. – 2008. – №5 (17). – С. 45–58.

Атеросклероз при диабете и инсулинорезистентности / J.E.B. Reusch, B.B. Draznin // Ліки України. – 2009.– №5 (131).

Инсулин и инсулинотерапия больных сахарным діабетом / А.С. Ефимов, Н.А. Скробонская, С.Н. Ткач, Е.А. Сакало. – К.: Здоров’я, 2000.

Пероральные сахароснижающие препараты и тактика их применения / Н.Д. Тронько, А.С. Ефимов, С.Н. Ткач. – К., 2002.

Лабораторные тесты. Клиническое использование / И.В. Войтченко, И.В. Дорошенко, И.Г. Костенко. – К., 2008.

Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Ендокринологія». МОЗ України, наказ №356. – К., 2009.

Инсулин и инсулинотерапия / В.В. Корпачов. – К., 2001.

Руководство по диагностике и лечению сахарного диабета / Ю.И. Караченцев, М.Р. Микитюк, Л.Г. Полозова, О.О. Хижняк. – Харьков, 2007.

Структурно-функциональные параметры миокарда у больных гипертонической болезнью в зависимости от массы тела, типа ожирения и состояния углеводного обмела / А.О. Конради, А.В. Жукова, Т.А. Винник, Е.В. Шляхто // Артериальная гипертензия. – 2002. – Т. 8, №1. – С. 12–16.

Руководство-пакет прикладных программ Statistika 6.0 / О.Ю. Реброва. – М., 2003.

The metabolik syndrome and total cardiovascular disease mortality in middlaged man / H.M. Lakka, D.E. Laaksonen // JAMA. – 2002. – Vol. 288. – P. 2709–2716.

Алгоритм специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом / Под ред. И.И. Дедова, М.В. Шестаковой. – М., 2015. – 112 с.

Наказ МОЗ України від 21.12.2012 р. №1118 «Уніфіковані клінічні протоколи первинної та вторинної медичної допомоги хворим на цукровий діабет 2-го типу».

IDF Cliniсal Guidelines Task Forse. Global Guidelines for Type 2 Diabetes, 2013.

Наказ МОЗ України від 05.08.2009 р. №574 «Про затвердження протоколів з спеціальності «Ендокринологія».

Наказ МОЗ України від 26.03.2014 р. №220 «Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо призначення препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет у закладах охорони здоров’я».


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.