DOI: https://doi.org/10.37987/1997-9894.2015.6(192).222614

ВПЛИВ амлодипіну на показники систолічної і діастолічної функції шлуночків у хворих з хронічним легеневим серцем у поєднанні з ішемічною хворобою серця

Yu. M. Kazakov, S. I. Treumova, Ye. Ye. Petrov

Анотація


Значна поширеність хронічного легеневого серця (ХЛС), залучення в патологічний процес суміжних внутрішніх органів, часті загострення, тяжкість ускладнень, тривала втрата працездатності, а також великі економічні витрати зумовлюють актуальність вивчення ХЛС.

У статті проаналізовано результати впливу блокатора кальцієвих каналів - амлодипіну на гемодинамічні показ­ники систолічної і діастолічної функції шлуночків у хворих з ХЛС у поєднанні з ішемічною хворобою серця (ІХС) у співставленні їх з показниками хворих, яким амлодипін не призначався.

Дослідження показали, що у хворих з ХЛС у поєднанні з ІХС комплексна терапія з включенням амлодипіну за дани­ми допплерехокардіографії значно покращує показники внутрішньосерцевої гемодинаміки, у порівнянні з хворими контрольної групи без його призначення, що проявляється високим ступенем кореляції між показниками функції укорочення лівого шлуночка (ФУЛІ1І), фракцією викиду правого шлуночка (ФВ ПНІ) і ендотеліальною дисфункцією (ЕД) та свідчить про його ефективну дію.


Ключові слова


хронічне легеневе серце; ішемічна хвороба серця; комплексна терапія; гемодинамічні показни¬ки систолічної і діастолічної функції шлуночків серця; амлодипін

Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Задионченко B.C., Погонченкова И.В. Хроническое легочное сердце / B. C. Задионченко, И.В. Погонченкова / Рос. кардиол. журн. - 2003. - №4. -35-46.

Зиц С.В. Диагностика и лечение застойной сердечной недостаточности / С.В. Зиц. - М.: "МЕДпресс". - 2000. - 125 с.

Карпов Р.С. Сердце - легкие / Р.С. Карпов, В.А. Дудко. - Томск, 2004. - 605 с.

Конопльова Л.Ф. Клініко-патогенетична роль ендотеліальної дисфункції у розвитку хронічного легеневого серця бронхолегеневого генезу в поєднанні з ішемічною хворобою серця / Л.Ф. Конопльова, С.І. Треумова // Вісн. пробл. біології і медицини. - Полтава, 2011. - Вип.2, Т.3(86). - С. 119-121.

Свиридов А.А., Гирихиди В.П. Особенности легочной вентиляции, геморологии и гемодинамики в сочетании с ИВС/ А.А. Свиридов, В.П. Гирихиди // Пульмонология. - 2000. - №2. - С. 9-13.

Треумова С.І. Систолічна і діастолічна функції лівого шлуночка із синдромом ХЛС до лікування / С.І. Треумова // Вісн. пробл. біології і медицини. - 2006. - T.lO.-Nol.-C. 94-98.

Цветкова О. А. Лечение легочного сердца у больных ХОБЛ в сочетании с ИВС лизиноприлом и амлодипином / О.А. Цветкова // Сердечная недостаточность. - 2004. - Т.5. - №2. - С.89.

Чазова И.Е. Современные подходы к лечению ХЛС / И.Е. Чазова // Рус. мед. журн. - 2010. - С.83-86.

НоІІ D.J., Watt G. С. Impaired lung function and mortality risk in men and women findings from the Renfrew and Paisley prospective population study / D.J. Holl, G.C. Watt // B.M.J.-J. - 1998. - Vol. 313. - №7059. - P. 711 -715.

Kircher R. Regression of left ventricular hypertrophy from systemic hypertension by enalapril / R. Kircher // Am. J. Cardiol. - 1990. - Vol. 53. - P. 1044-1049.

Olschewski H., Hoeper М., Barst M.M. Diagnosis and Therapy of chronic Pulmonary Hypertension / H. Olschewski, M. Hoeper, M.M. Barst //J. Hypertens. - 1998. - Vol. 10.-P. 1010-1014.

Sin D.D., Man S.F. Why are patients with chronic obstructive pulmonary disease at increased risk of cardiovascular diseases? The potential role of systemic inflamination in chronic obstructive pulmonary disease / D.D. Sin, S.F. Man // Circulation. - 2003. - Vol. 107. - №11. - P. 1514-1519.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.