Роль інсуліноподібного фактора росту 1 у прогнозуванні метаболічних порушень у хворих із артеріальною гіпертензією

Автор(и)

  • Л. В. Журавльова Харківський національний медичний університет, Харків, Ukraine
  • О. В. Пивоваров Харківський національний медичний університет, Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.37987/1997-9894.2021.8(254).245837

Ключові слова:

ІФР-1, артеріальна гіпертензія, метаболічні порушення, цукровий діабет 2-го типу

Анотація

У статті проведено огляд джерел наукової літератури щодо ролі соматомедину – інсуліноподібного фактора росту-1 (ІФР-1) у прогнозуванні розвитку метаболічних порушень у хворих із артеріальною гіпертензією. Глибина пошуку охоплювала період 10 років. Відзначено, що вказана наукова проблема досліджувалась у різних країнах світу, було встановлено зв’язок між дефіцитом ІФР-1 і виникненням метаболічних порушень у хворих із артеріальною гіпертензією (АГ). ІФР-1 вважають одним із предикторів розвитку серцево-судинних захворювань. Експериментально встановлено, що при дослідженні вмісту ІФР-1 у крові виявлено достовірне зниження рівня соматомедину у групах хворих з різним ступенем АГ. Дослідженнями підтверджена патогенетична роль дефіциту ІФР-1 у розвитку гіпертрофії міокарда лівого шлуночка і серцевої недостатності у хворих на АГ у поєднанні з цукровим діабетом (ЦД) 2-го типу. Саме дефіцит ІФР-1 у крові був пов’язаний із розвитком дегенеративних процесів. Установлена імуномодулювальна здатність ІФР-1, доведені антитромботичні та антиремоделювальні властивості соматомедину.

Встановлено, що особи з нормальним артеріальним тиском та особи без ознак порушення толерантності до глюкози мали значно вищі рівні ІФР-1 у крові. Установлено, що питання вивчення ролі ІФР-1 у прогнозуванні метаболічних порушень у хворих на АГ є перспективною науковою проблемою.

Посилання

Артеріальна гіпертензія: причини, ризики, профілактика. – URL: https://brovmedcentr.in.ua/2018/05/21

Проапоптична активність у хворих на артеріальну гіпертензією, що асоційована з цукровим діабетом 2 типу / Т. В. Ащеулова, О. М. Ковальова, Т. В. Амбросова, В. І. Смирнова // Міждисциплінарні аспекти цукрового діабету: матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присвяченої 210-річчю з дня заснування ХНМУ та 75-річчю з дня народження професора В. М. Хворостінки, 11 вер. 2014 р. ; за ред. Л. В. Журавльової та ін. – Харків, 2014. – С. 3–4. – URL : http://vnmed3.kharkiv.ua/wp-content/uploads/2014/09/dm4.pdf.

Ащеулова Т. В. Аналіз впливу профілю вуглеводів, ліпідів, адипокінів на структурну перебудову міокарда у хворих на артеріальну гіпертензію. Матеріали XVI Національного конгресу кардіологів України 23–25 вер. 2015 р. / Т. В. Ащеулова, В. І. Смирнова, Т. М. Амбросова // Український кардіологічний журнал. – 2015. – Додаток 1. – С. 26.

Геннадиник А. Г. Роль инсулиноподобного фактора роста-1 в метаболизме, регуляции клеточного обновления и процессах старения / А. Г. Геннадиник, А. А. Нелаева // Ожирение и метаболізм. – 2010. – № 2. – С. 10–15.

Герасименко Н. Д. Роль системного воспаления в развитии иммунометаболических процессов, ведущих к развитию сахарного диабета и сопутствующей патологии / Н. Д. Герасименко, Н. И. Дегтярь, М. С. Расин // Міждисциплінарні аспекти цукрового діабету : матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присвяченої 210-річчю з дня заснування ХНМУ та 75-річчю з дня народження професора В. М. Хворостінки, 11 вер. 2014 р. ; за ред. Л. В. Журавльової та ін. – Харків, 2014. – С. 32. – URL : http://vnmed3.kharkiv.ua/wp-content/uploads/2014/09/dm4.pdf

Первый отечественный опыт применения человеческого гормона роста у взрослых пациентов с соматотропной недостаточностью / И. И. Дедов, О. Б. Безлепкина, Е. Б. Коледова [и др.] // Проблемы эндокринологии. – 2004. – Т. 50. № 1. – С. 30–33.

Журавлева Л. В., Пивоваров О. В. Методичні рекомендації до побудови моделі прогнозування особливостей розвитку за статтю поєднаного перебігу артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2-го типу. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 64103, дата реєстрації 15.02.2016.

Журавлева Л. В. Инсулиноподобный фактор роста и ремоделирование миокарда у больных с артериальной гипертензией / Л. В. Журавлева, О. Н. Ковалева // Український кардіологічний журнал. – 2006. – № 5. – С. 32–37.

Журавльова Л. В. Пивоваров О. В. Патент на корисну модель «Спосіб прогнозування розвитку цукрового діабету 2 типу у хворих на артеріальну гіпертензію» № 108054 від 24.06.2014.

Журавльова Л. В. Фактори ризику та прогнозування розвитку поєднаної патології цукрового діабету 2-го типу у хворих на артеріальну гіпертензію / Л. В. Журавльова, О. В. Пивоваров // Мистецтво лікування. – 2014. – № 9–10. – С. 6–9.

Інсуліноподібний фактор росту : норма і відхилення. – URL: http://faqukr.ru/zdorov-ja/12698-insulinopodibnij-faktor-rostu-norma-i-vidhilennja. html

Коваль С. М. Цукровий діабет 2-го типу та серцево-судинні захворювання. Частина ІІ. Рекомендації щодо лікування основних серцево-судинних захворювань, які перебігають у поєднанні з цукровим діабетом / С. М. Коваль, К. О. Юшко // Артериальная гипертензия. – 2021. – № 14 (1). – С. 39–47.

Коваль С. Н. Взаимосвязь структурно-функциональных изменений и уровня инсулиноподобного фактора роста 1 у больных гипертонической болезнью в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа / С. Н. Коваль, Л. В. Масляева, Л. А. Резник // Внутренняя медицина. – 2009. – № 3. – URL : http://www.mif-ua.com/archive/ article/10273

Королюк О. Я. Прогностичне значення критеріїв метаболічного синдрому у хворих на ІХС із уперше виявленою гіперглікемією / О. Я. Королюк, О. М. Радченко // Практикуючий лікар. – 2013. – № 4. – С. 46–50.

Лапікова-Бригінська Т. Ю. Роль інсуліноподібного фактора росту 1 (IGF-1) у молекулярно-генетичних механізмах розвитку гіпертрофії міокарда : дис. … к. біол. наук : 03.00.13 / Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця / Т. Ю. ЛапіковаБригінська. – Київ, 2020. – 148 с.

Система инсулиноподобного фактора роста при различных вариантах течения ишемической болезни сердца / Д. И. Митрушкин, В. Ф. Кубышкин, А. В. Ушаков [и соавт.] // Український кардіологічний журнал. – 2007. – № 6. – С. 32–37.

Петринич О. А. Особливості метаболічних показників у хворих на гіпертонічну хворобу та в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу залежно від рівня інсулінемії / О. А. Петринич // Буковинський медичний вісник. – 2013. – Т. 17. № 3 (67). Ч. 2. – С. 176–180.

Протокол. Цукровий діабет. – URL : www.moz.gov.ua та http://www. pharmacenter.kiev.ua/view/b_smd.

Резолюція науково-практичної конференції «Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні» (Львів, 27–29 травня 2015 року) // Артеріальна гіпертензія. – 2015. – № 3. – С. 99–103.

Рекомендації Європейського товариства кардіологів щодо профілактики серцево-судинних захворювань у клінічній практиці // European Heart Journal. – 2012. – Vol. 33. – P. 1635–1701.

Рєзнік Л. А. Значення рівню інсуліноподібного фактору росту-1 у прогнозуванні перебігу гіпертонічної хвороби, асоційованої з цукровим діабетом 2 типу / Л. А. Рєзнік // Щорічні терапевтичні читання: лікувально-діагностичні технології сучасної терапії : матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присвяченої пам’яті академіка Л. Т. Малої, 25–26 квіт. 2013 р. ; за ред. Г. Д. Фадєєнко та ін.; НАМН України та ін. – Харків, 2013. – С. 261. – URL : http://therapy.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/fail_teziz_aprel.pdf

Рєзнік Л. А. Інсуліноподібний фактор росту 1 та серцево-судинні захворювання / Л. А. Рєзнік, С. М. Коваль, М. М. Вовченко // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2014. – № 2–3. – С. 42–45.

Трифонова Н. С. Особенности атерогенных изменений липидного и углеводного обменов у больных нестабильной стенокардией и сахарным диабетом 2 типа / Н. С. Трифонова // Міждисциплінарні аспекти цукрового діабету : матеріали наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присвяченої 210-річчю з дня заснування ХНМУ та 75-річчю з дня народження професора В. М. Хворостінки, 11 вер. 2014 р. : за ред. Л. В. Журавльової та ін. – Харків, 2014. – С. 134–135. – URL: http://vnmed3.kharkiv.ua/wp-content/uploads/2014/09/dm4.pdf

Хворостинка В. Н. Артериальная гипертензия и сахарный диабет Механизмы формирования сосудистых поражений / В. Н. Хворостинка, И. А. Ильченко, Т. А. Моисеенко // Украинский терапевтический журнал. – 2006. – № 1. – С. 101–104.

Akanji A. O. The insulin-like growth factor system, metabolic syndrome, and cardiovascular disease risk / A. O. Akanji, R. J. Smith // Metab Syndr Relat Disord. – 2012. – Vol. 10 (1). – Р. 3–13. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22103319

Anversa P. Aging and longevity: the IGF-1 enigma / P. Anversa // Circ. Res. – 2005. – Vol. 97 (5). – Р. 411–414.

IGF-1 Regulates Vertebral Bone Aging Through Sex-Specific and Time-Dependent Mechanisms / N. M. Ashpole, J. C. Herron, M. C. Mitschelen [et al.] // J. Bone Miner Res. – 2016. – Vol. 31 (2). – Р. 443–454. DOI: 10.1002/jbmr.2689. Epub 2015 Sep 3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26260312

Insulin and IGF1 receptors in human cardiac microvascular endothelial cells: metabolic, mitogenic and anti-inflammatory effects / K. Bäck, R. Islam, G. S. Johansson [et al.] // J. Endocrinol. – 2012. – Vol. 215 (1). – Р. 89–96. DOI: 10.1530/JOE-12-0261. Epub 2012 Jul 23.

Growth hormone and IGF-1 deficiency exacerbate high-fat diet-induced endothelial impairment in obese Lewis dwarf rats: implications for vascular aging / L. C. BaileyDowns, D.Sosnowska, P.Toth [et al.] // J. Gerontol. A. Biol. Sci. Med. Sci. – 2012. – Vol. 67 (6). – Р. 553–564. DOI: 10.1093/gerona/glr197. Epub 2011 Nov 10. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22080499

The GH/IGF-1 axis in obesity: pathophysiology and therapeutic considerations / D. E. Berryman, C. A. Glad, E. O. List, Johannsson G. // Nat Rev Endocrinol. – 2013. – Vol. 9 (6). – Р. 346–356. DOI: 10.1038/nrendo.2013.64. Epub 2013 Apr 9. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23568441

Charvát J. [What is the significance of the phenomenon of hypertension in disguise in patients with type 2 diabetes mellitus treated for long-lasting hypertension?]. [Article in Czech] / D. R. Clemmons // Vnitr Lek. – 2016. – Vol. 62 (3). – Р. 215–217. URL : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27180672

Clemmons D. R. Involvement of insulin-like growth factor-I in the control of glucose homeostasis / D. R. Clemmons // Curr Opin Pharmacol. – 2006. – Vol. 6. – Р. 620–5.

Clemmons D. R. Metabolic actions of insulin-like growth factor-I in normal physiology and diabetes / D. R. Clemmons // Endocrinol Metab Clin North Am. – 2012. – Vol. 41 (2). – Р. 425–443. DOI: 10.1016/j.ecl.2012.04.017.

Clemmons D. R. Role of insulin-like growth factor binding proteins in controlling IGF actions / D. R. Clemmons // Mol. Cell. Endocrinol. – 1998. – Vol. 140. – Р. 19–24.

Relationships between serum IGF1 levels, blood pressure, and glucose tolerance: an observational, exploratory study in 404 subjects / А.Colao, С.Di Somma,Т. Cascella [et al.] // Eur. J. Endocrinol. – 2008. – Vol. 159, Issue 4. – P. 389–397.

Insulin-like growth factor I (IGF-I) replacement therapy increases albumin concentration in liver cirrhosis: results of a pilot randomized controlled clinical trial / M. Conchillo, R. J. De Knegt, M. Payeras [et al.] // J. Hepatol. – 2005. – Vol. 43. – Р. 630–636.

ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD / F. Cosentino, P. J. Grant, V. Aboyans [et al.] // Eur. Heart J. – 2020. – No. 41 (2). – Р. 255–323. DOI: 10.1093/eurheartj/ehz486.

Dunger D. B. Serum insulin-like growth factor-I levels and potential risk of type 2 diabetes / D. B. Dunger, K. K.Ong, M. S. Sandhu // Horm. Res. – 2003. – Vol. 60 (Suppl 3). – Р. 131–135.

Lack of association between insulin-like growth factor-1 or insulin-like growth factorbinding protein-3 and left ventricular hypertrophy: results of the Study of Health in Pomerania / N. Friedrich, N. Aumann, M. Dörr [et al.] // J. Hypertens. – 2010. – Vol. 28 (4). – Р. 856–864. DOI: 10.1097/HJH.0b013e328336274a.

Association Between Free Insulin-Like Growth Factor-1 and Isovolumic Relaxation in Arterial Systemic Hypertension / Galderisi Maurizio, Giovanni Vitale, Giovanni Lupoli [et al.] // Hupertension. – 2001. – Vol. 38. – Р. 840–845. URL: http://hyper.ahajournals.org/content/38/4/840.full

Horr S. Managing hypertension in type 2 diabetes mellitus / S. Horr, S. Nissen // Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. – 2016. – Vol. 30 (3). – Р. 445–454. DOI: 10.1016/j.beem.2016. 06.001. Epub 2016 Jun. 11. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27432077

Janssen J. A. The role of IGF-I in the development of cardiovascular disease in type 2 diabetes mellitus: is prevention possible? / J. A. Janssen, Lamberts S.W. // Eur. J. Endocrinol. – 2002. – Vol. 146 (4). – Р. 467–77. URL: http://www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/ 11916613

Low serum insulin-like growth factor 1 is associated with increased risk of ischemic heart disease: a population-based case-control study / A. Juul, T. Scheike, M. Davidsen [et al.] // Circulation. – 2002. – Vol. 106. – Р. 939–944.

Mauviel A. Transforning growth factor-beta: a key mediator of fibrosis / A. Mauviel // Methods Mol. Med. – 2005. – Vol. 117. – P.1054–1059.

McCabe J., Ayuk J., Sherlock M. Treatment Factors That Influence Mortality in Acromegaly / J. McCabe, J. Ayuk, M. Sherlock // Neuroendocrinology. – 2016. – Vol. 103 (1). – Р. 66–74. DOI: 10.1159/000375163. Epub 2015 Jan 30. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25661647

Investigating the Relationship between Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1) in diabetic mother’s breast milk and the blood serum of their babies / A. H. Mohsen, S. Sallam, M. M. Ramzy, E. K. Hamed // Electron Physician. – 2016. – Vol. 8 (6). – Р. 2546–2550. DOI: 10.19082/2546. eCollection 2016.

One-hour post-load plasma glucose and IGF-1 in hypertensive patients / F. Perticone, A. Sciacqua, E. J. Tassone [et al.] // Eur. J. Clin. Invest. – 2012. – Vol. 42 (12). – Р. 1325–1331. DOI: 10.1111/eci.12005. Epub 2012 Oct 18. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23078161

Puche J. E. Human conditions of insulin-like growth factor-I (IGF-I) deficiency / J. E. Puche, I. Castilla-Cort zar // J. Transl. Med. – 2012. – Vol. 10. –Р. 224.

Ren J. The insulin-like growth factor I system: physiological and pathophysiological implication in cardiovascular diseases associated with metabolic syndrome / J.Ren, P. Anversa // Biochem Pharmacol. – 2015. – Vol. 93 (4). – Р. 409–417. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/25541285

IGF-I alleviates diabetes-induced RhoA activation, eNOS uncoupling, and myocardial dysfunction / J.Ren, J.Duan, D.P. Thomas [et al.] // Am. J. Physiol. Regul. Integr Comp Physiol. – 2008. – Vol. 294 (3). – Р. R793–802. DOI: 10.1152/ ajpregu.00713.2007. Epub 2008 Jan 16.

Sandhu M. S.Insulin-like growth factor-I and risk of type 2 diabetes and coronary heart disease: molecular epidemiology / M. S. Sandhu.// Endocr Dev. – 2005. – Vol. 9. – Р. 44–54. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15879687

Self-monitoring of blood glucose as part of a multi-component therapy among non-insulin requiring type 2 diabetes patients: a meta-analysis (1966–2004) / J. N. Sarol, N. A. Nicodemus, K. M. Tan [et al.] // Current Medical Research & Opinion 2005. – Vol. 21 (2). –Р. 173–184.

Cardiovascular risk in adult hypopituitaric patients with growth hormone deficiency: is there a role for vitamin D? / M. C. Savanelli, E. Scarano, G. Muscogiuri [et al.] // Endocrine. – 2016. – Vol. 52 (1). – Р. 111–119. DOI: 10.1007/s12020-015-0779-3. Epub 2015 Oct29. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=2016+IGF+diabetes+of+type+2+diabetes+and+hypertension

The complex relationship between obesity and the somatropic axis: the long and winding road / S. Savastano, C. Di Somma, L. Barrea, A. Colao // Growth Horm IGF Res. – 2014. – Vol. 24 (6). – Р. 221–226. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25315226/

Revisiting the Relationship Between Blood Pressure and Insulin-Like Growth Factor-1 / A. E. Schutte, M. Volpe, G. Tocci , Е. Conti // American Heart Association, Inc., 2014. URL: http://hyper.ahajournals.org/content/63/5/1070.full

Serhiyenko V. Цукровий діабет і артеріальна гіпертензія / V. Serhiyenko, O. Serhiyenko // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2021. – Вип. 17, вип. 2. – С. 175–188, DOI:10.22141/2224-0721.17.2.2021.230573.

Sowers J. P. Insulin and insulin-like growth factors in normal and pathological cardiovascular physiology / J. P.Sowers, P. Discussant // J. Hypertension. – 1997. – Vol. 29. – P. 203–211; 691–699.

Symbol report for IGF1.URL: https://www.genenames.org/data/gene-symbolreport/#!/hgnc_id/HGNC:5464

IGF-1 deficiency impairs neurovascular coupling in mice: implications for cerebromicrovascular aging / P. Toth, S. Tarantini, N. M. Ashpole [et al.] // Aging Cell. – 2015. – 14(6). – Р. 1034–1044. DOI: 10.1111/acel.12372. – 2015. – Vol. 14. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26172407

Ungvari Z. The emerging role of IGF-1 deficiency in cardiovascular aging: recent advances / Z. Ungvari, A. Csiszar // J. Gerontol A. Biol. Sci. Med. Sci. 2012 Jun;67(6):599-610. DOI:10.1093/gerona/gls072. – 2012. – Vol. 26. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22451468/

White M. F. IRS proteins and the common path to diabetes / M. F. White // Am J Physiol Endocrinol Metab. – 2002. – Vol. 283 (3). – Р. E413–422.

White M. F. IRS2 integrates insulin/IGF1 signalling with metabolism, neurodegeneration and longevity / M. F. White // Diabetes Obes Metab. – 2014. – Suppl 1. – Р. 4–15. DOI: 10.1111/dom.12347.

Endothelin-1-induced focal cerebral ischemia in the growth hormone/IGF-1 deficient Lewis Dwarf rat / H. Yan, M. Mitschelen, P. Toth [et al.] // J. Gerontol. A. Biol. Sci. Med. Sci. – 2014. – Vol. 69 (11). – Р. 1353–1362. DOI: 10.1093/gerona/glu118. Epub 2014 Aug 6. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25098324

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-27

Як цитувати

Журавльова, Л. В., & Пивоваров, О. В. (2021). Роль інсуліноподібного фактора росту 1 у прогнозуванні метаболічних порушень у хворих із артеріальною гіпертензією . Ліки України, (8(254), 38–42. https://doi.org/10.37987/1997-9894.2021.8(254).245837

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ